• Македонски
  • English
  • Shqip

Маркетинг и продажба

што е маркетинг и продажба?

Што е маркетинг?

Маркетингот претставува процес на препознавање на потребите и желбите на потрошувачите и нивно задоволување преку создавање на проивод / услуга, негова дистрибуција и размена на задоволство на инволвираните страни.

Основни цели
  • Да се задоволи потребата на потрошувачот
  • Да се остварат целите на продавачот (профит)
Што нуди проект за воспоставување бизниси во мултиетнички средини?

Проект за воспоставување бизниси во мултиетнички средини нуди менторска програма во областа на маркетинг и продажба, поточно им помага на ново формираните бизниси преку обуки за маркетинг и продажба. Обуката за маркетинг и продажба ги опфаќа следните теми:

  • производ
  • формирање на цена
  • дистрибуција
  • пазар
  • продажба и промоција и брендирање 
Претстоечка ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ - 28-30 Јануари 2016

Кликнете на документот за повеќе информации